Tyto storno podmínky jsou platné pro Penzion Silma, Úvozní 5, 735 32 Rychvald

Úvod:

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a
    ubytovatelem (provozovatel penzionu).

2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů před uskutečněním pobytu. Záloha
    činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy
    vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit
    objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 

Podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování/školící místnosti ze strany hosta/objednatele:

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 21 dnů před ohlášeným příjezdem.

2. Při zrušení rezervace 20 - 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.

3. Při zrušení rezervace 13 - 7 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 35% z celkové ceny pobytu.

4. Při zrušení rezervace 6 - 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

5. Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny
    pobytu.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.
Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

 

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

1. Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době
    delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných
    dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.

2. Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany
    ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

3. Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem
    postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč
    nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu
    vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

 

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto podmínky jsou v souladu s § 273 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode
    dne 1. března 2014.

2. Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními
    obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními obchodního zákoníku.

3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).

5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.